fbpx

Regulamin szkoleń organizowanych
przez Akademia COZiR

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem szkoleń jest Eminia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, 02-566 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000759166, NIP 5213847510, REGON 381877044, właściciel marek Centrum Obsługi Reklamacji (w skrócie COR) oraz Akademia COZiR.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacja postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania. Dokładne zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Polityce prywatności.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Szkoleniach organizowanych przez Eminia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

4. Szkolenia organizowane przez Eminia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostępne dla Konsumentów, Przedsiębiorców, Przedsiębiorców-Konsumentów.

5. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów, nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie https:/akademiacozir.pl/sklep .

7. Szkolenia sprzedawane są za pośrednictwem strony internetowej akademiacozir.pl.

§2 Definicje

1. Organizator – Eminia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, 02-566 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000759166, NIP 5213847510, REGON 381877044, właściciel marki Centrum Obsługi Reklamacji (w skrócie COR)

2. COR – Centrum Obsługi Reklamacji.

3. Użytkownik – Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument, który wykupił udział w szkoleniu.

4. Konsument – zgodnie z definicją zawarta w art.22(1) Kodeksu Cywilnego.

5. Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego.

6. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. 

7. Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrane Szkolenie, zamieszczony na stronie internetowej, wypełniany przez Użytkownika, w celu zawarcia Umowy.

8. Szkolenie – szkolenie stacjonarne, kurs, szkolenie zamknięte, webinar, organizowane przez Eminia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

9. Szkolenie stacjonarne – zajęcia edukacyjne odbywając się w formie warsztatów lub wykładów w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych/merytorycznych uczestników, mające w nazwie słowo “szkolenie” lub “warsztaty”, któremu Organizator nadaje taką rangę/taką nazwę w ofercie lub w informacji o szkoleniu stacjonarnym.

10. Kurs – cykl zajęć edukacyjnych składający się z co najmniej jednego dwudniowego zjazdu; realizowany w modułach lub w ramach kolejnych sesji; służy zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie określonym w ofercie; w czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia: wykłady, praca z tekstami, a także ćwiczenia praktyczne; kurs może (jeżeli zostało to określone w informacji nt. kursu) kończyć się egzaminem przeprowadzonym przez Organizatora podczas ostatniego zjazdu.

11. Szkolenie zamknięte – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla ścisłej grupy odbiorców, reprezentujących zazwyczaj jedną firmę lub instytucję; służą one do kształcenie oraz podnoszenia kwalifikacji osób działających wewnątrz organizacji zamawiającej szkolenie.

12. Webinar – rodzaj szkolenia prowadzonego za pośrednictwem internetu przy pomocy technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

13. Uczestnik – Użytkownik i/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Szkoleniu.

14. Strona internetowa – serwis internetowy Centrum Obsługi Reklamacji pod adresem: https://centrumobslugireklamacji.pl

15. Umowa – umowa zawarta na Szkolenie między Użytkownikiem a Organizatorem.

16. Płatność online – płatność kartą płatniczą lub płatność przelewem online.

17. Operator – operator płatności elektronicznych wybrany przez Organizatora, do obsługi płatności za szkolenia.

§3 Warunki uczestnictwa

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art 66. Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę i zawiera Umowę na wybrane Szkolenie, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu. Warunkiem zawarcia umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Ceny Szkoleń wskazane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w walucie polskiej (PLN). Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza przez Użytkownika.

3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących warunków technicznych:

a. dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do internetu;

b.dostęp do poczty elektronicznej;

c. przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)

d. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia: 320×480

4. Organizator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet) 

§4 Umowa

1. Zawarcie Umowy na Szkolenie między Organizatorem a Użytkownikiem następuje od chwili przekazania wypełnionego Formularza przez Użytkownika do Organizatora, w jeden z niżej wskazanych sposobów:

a. online przez stronę internetową zawierającą Formularz zapisu na szkolenie z zastrzeżeniem, że w przypadku Webinarów możliwe jest wysłanie Formularza i zawarcie Umowy tylko i wyłącznie przez Serwis;

b. e-mailem, na adres: szkolenia@akademiacozir.pl 

2. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zawarcie Umowy w jeden ze wskazanych wyżej sposobów jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.

4. Umowa z Użytkownikiem na wybrane Szkolenie zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 1 dnia roboczego przed jego rozpoczęciem, z zastrzeżeniem wyczerpania się miejsc na to Szkolenie oraz z zastrzeżeniem zapisu ust. 6. Zapis niniejszego punktu nie dotyczy Umowy zawieranej na Webinar.

5. Umowę na Webinar Użytkownik może zawrzeć najpóźniej do 23:59 dnia poprzedzającego termin Webinaru, z zastrzeżeniem zapisu ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Organizator zastrzega, że w przypadku zawarcia Umowy na mniej niż 14 dni przed terminem Szkolenia, Użytkownik akceptuje zasady odstąpienia od umowy wskazane w §6 ust.7. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników-Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.  

§5 Informacje o webinarach

1. Czas trwania Webinaru Organizator wskazuje w ofercie na konkretne Szkolenie.

2. Liczba uczestników jednego Webinaru jest ograniczona, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Webinarze.

3. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalac treści i przebiegu Webinaru w przypadku naruszenia niniejszego zakazu Organizator może zablokować Uczestnikowi dostęp do Webinaru.

4. Pytania zadawane podczas Webinaru mogą być upubliczniane przez Organizatora w Serwisie, w celach edukacyjnych, na stronie internetowej Organizatora, w sposób który całkowicie uniemożliwi identyfikację Uczestników, którzy je zadali.

5. Podczas niektórych Webinarów Uczestnicy mogą mieć kontakt wizualny z innymi Uczestnikami, mogą wymieniać się informacjami i prowadzić dyskusję. 

6. Uczestnicy rejestrują się na Webinar przez adresy e-mail wskazane w Formularzu. Uczestnicy Webinaru organizowanego i dedykowanego dla konkretnego użytkownika rejestrowani są przez Organizatora. 

7. Warunki techniczne Webinarów:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz wyposażone w głośniki (lub słuchawki);

b. dostęp do poczty elektronicznej;

c. przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Fiefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)

d. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 320×480;

e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

8. Udział w Webinarze możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu wynagrodzenia w sposób wskazany w §7 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownik może dokonać zmiany Uczestników najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wskazaną datą Webinaru, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: szkolenia@akademiacozir.pl .

10. Uczestnik po dokonaniu rejestracji i dokonaniu płatności za Webinar, ma prawo do udziału w nim, zadawania pytań w formie czatu.

11. Uczestnik otrzyma link do Webinaru na adres e-mail podany w Formularzu, na 1 godzinę przed rozpoczęciem Webinaru. Link będzie aktywny w terminie Webinaru. W przypadku braku linku lub problemów z otworzeniem go, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail szkolenia@akademiacozir.pl .

12. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.

13. Organizator może wprowadzić zmiany w programie Webinaru, zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Webinaru z ważnych powodów a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem na udział w Webinarze. 

14. Z chwilą zawarcia Umowy na Webinar, w sposób wskazany w §4 niniejszego Regulaminu, Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Webinaru, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Webinaru oraz jakiegokolwiek innego udostępnienia osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

15. Organizator rejestruje podczas Webinarów wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępnienia. Uczestnicy rejestrując się na dany Webinar wyrażają na to zgodę. Organizator na wniosek Uczestnika ma obowiązek usunąć zarejestrowane materiały. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora jeśli podczas Webonaru poda informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów prawa. W przypadku braku takiej informacji ze strony Uczestnika Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za wykorzystanie tych informacji w sposób wskazany w ust.15 niniejszego paragrafu.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia dotyczące odstąpienie od umowy przez Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów uregulowane są w §8 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą zatem Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

2. Użytkownik może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

a. śmierć osoby bliskiej Użytkownika i/lub Uczestnika (współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu);

b. ciężka choroba Użytkownika i/lub Uczestnika uniemożliwiająca wzięcie udziału w Szkoleniu;

c. konieczność wywiązania się z obowiązku wobec organów władzy publicznej, o których Użytkownik nie wiedział zawierając Umowę z Organizatorem (np. stawiennictwo w sądzie).

W przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie wynagrodzenie uiszczone przez Użytkownika jest mu zwracane w całości z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu.

3. Wszystkie wskazane powyżej powody odstąpienia od umowy muszą być przez Użytkownika udokumentowane. 

4. Odstąpienie od umowy, Użytkownik powinien przesłać do Organizatora na adres e-mail: szkolenia@akademiacozir.pl lub listem poleconym na adres: Eminia Sp, z o.o. ul. Puławska 12/3 02-566 Warszawa.

5. W przypadku odstąpienia od umowy na uczestnictwo w kursie, w trakcie jego trwania, z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie proporcjonalnie, za zajęcia, w których wziął udział.

6. W przypadku odstąpienia od umowy na Szkolenie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wskazanych w ust.2 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie uiszczone tytułem Szkolenia zostanie zwrócone Użytkownikowi, w kwocie pomniejszonej o kwotę netto kosztów administracyjno-księgowych 300 PLN, z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu. Faktura na kwotę kosztów, o których mowa w niniejszym paragrafie zostanie wystawiona dla Użytkownika i przesłana na adres siedziby lub adres e-mail podany w Formularzu.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy na uczestnictwo w Szkoleniu(w tym webinarze) lub Kursie, na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia, z przyczyn innych niż wskazane w ust.2 niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Organizatorowi całości wynagrodzenia za to Szkolenie.

8. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w Szkoleniu (również brak logowania w przypadku Webinaru), nie są równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi całość wynagrodzenia za Szkolenie także w przypadku wskazanym w §7 ust.4.

9. Organizator ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem, w sposób wskazany w §4 ust. 1, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, jeśli na Szkolenie nie zapisze się wystarczająca liczba Użytkowników. Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Użytkownika, na adres e-mail podany w Formularzu. 

10. Organizator ma prawo nie zawrzeć Umowy z Użytkownikiem lub odstąpić od umowt zawartej, w sposób wskazany w §4 ust. 1, w każdym przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia wobec Organizatora, wynikającego także z innych tytułów niż Szkolenie.

§7 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Szkoleniu, płatne jest jednorazowo. Faktura na wynagrodzenie będzie wystawiona dla Użytkownika na dane wskazane przez niego w Formularzu przy zawieraniu Umowy.

2. W przypadku Szkoleń zamkniętych oraz Szkoleń stacjonarnych, także tych organizowanych w formie Webinaru, wynagrodzenie należne Organizatorowi jest płatne:

a. na podstawie faktury pro-forma, wystawionej z terminem płatności 7 dni, jednak przypadającym najpóźniej 1 dzień roboczy przed Szkoleniem zamkniętym; jeśli nie ma możliwości zachowanie obu warunków terminu płatności faktury pro-forma, wskazanych w zdaniu poprzednim, Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia terminu płatności; po opłaceniu faktury pro-forma, Organizator wystawi Użytkownikowi fakturę VAT. W przypadku Webinarów i braku rezygnacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nieopłacenie faktury pro-forma 1 dzień roboczy przed Webinarem, spowoduje wystawienie dla Użytkownika faktury VAT.

b. z użyciem Płatności online, za pomocą wybranego Operatora, w terminie do końca następnego dnia po zawarciu Umowy, jednak nie później niż do 23:59 dnia poprzedzającego termin Szkolenia.   

4. Organizator ma prawo odmówić Użytkownikowi i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części.

5. Użytkownik wyraża zgodę ma przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora listownie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@centrumobslugireklamacji.pl . 

6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.

7. W celu skorzystania z usługi Płatności online niezbędne jest: 

a. w przypadku wyboru przelewu online posiadanie przez Użytkownika konta bankowego z możliwością dokonywania przelewów online, w przypadku wyboru płatności kartą posiadanie przez Użytkownika ważnej karty debetowej lub kredytowej;

b. podanie swoich danych oraz danych karty debetowej lub kredytowej, za pomocą której zostanie zrealizowana płatność: imienia i nazwiska oraz danych karty w postaci jej numeru; daty ważności oraz kodu, za pomocą której będzie realizowana płatność;

c. zaakceptowanie regulaminu i polityki prywatności Operatora płatności elektronicznej;

d. usługa płatności elektronicznej dokonywana jest w walucie polskiej (PLN);

e. w przypadku płatności kartą debetową lub kredytową Użytkownik może skorzystać z kart wskazanych na stronie Operatora;

f. dane osobowe Użytkowników podczas procesu realizacji płatności elektronicznej przetwarza Operator. 

§8 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail: szkolenia@akademiacozir.pl lub przesłać listem poleconym na adres: Eminia Sp. z o.o. ul. Puławska 12/3 02- 566 Warszawa niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników- Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.  

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją);

b. opis problemu będącego postawą złożenia reklamacji;

c. oczekiwania Użytkownika.

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. 

5. Organizator ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust.2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.  

6. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznał ją za zasadną.

§9 Postanowienia dotyczące Użytkowników-Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów

1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach Konsumenta, Użytkownik Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (“Oświadczenie”)

2. Użytkownik Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument, który zalogował się w celu uczestnictwa w wybranym Webinarze, rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1, niniejszego paragrafu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy po upływie terminu wskazanego w ust.1 niniejszego paragrafu:

a. w przypadku płatności w ratach – pierwsza rata wynagrodzenia pozostaje bezzwrotna;

b. w przypadku płatności jednorazowej – Organizator obciąży Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta zryczałtowanymi kosztami adminstracyjno-księgowymi w kwocie netto 300 PLN. Organizator wystawi Użytkownikowi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi fakturę na kwotę zryczałtowanych kosztów administracyjno-księgowych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, z powodów wskazanych w §6 ust. 2, zapisy ust. 3 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania.

5. W przypadku rezygnacji Użytkownika-Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta w trakcie trwania Kursu, Organizator zwróci Użytkownikowi-Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi uiszczone wynagrodzenie pomniejszone o wynagrodzenie za zajęcia, w których wziął udział. W przypadku nieuiszczenia wynagrodzenia Użytkownik Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie za zajęcia, w których wziął udział.

6. Oświadczenie Użytkownika-Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres: Eminia Sp. z o.o., ul.  Puławska 12/3 02-566 Warszawa  lub wysłane w formie elektronicznej na adres: szkolenia@akademiacozir.pl

7. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi- Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem zapisu ust 3 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu.  

8. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik-Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

9. W przypadku Użytkowników-Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów, Organizator rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika-Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika-Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta oznacza to uznanie żądania Użytkownika- Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta za uzasadnione.

10. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

11. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ee.europa.eu/consumers/odr.

§10 Odpowiedzialność i gwarancje Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w §3 niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator oświadcza, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów, do których Użytkownik zdecyduje sie przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi i Uczestnikowi materiałów szkoleniowych.  

3. Organizator dokłada najwyższej staranności, aby Szkolenia prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w tematyce danego Szkolenia.

4. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Szkolenia.

5. Użytkownikowi i Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Szkoleniu, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc. 

6. W przypadku Webinarów Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

a. za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym Webianrze, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;
b. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
c. za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze;
d. za zdarzenia spowodowane siłą wyższą;
e. za utracone korzyści;
f. za przekazanie danych rejestracji do Webinaru osobom trzecim;
g. za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Webinarów.

7. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 §2 Kodeksu Cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Webinarów, w tym szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/ usterek. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Użytkowników-Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

§11 Usługi nieodpłatne

1. Akademia COZiR świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną, Newsletter. Usługa ta świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Akademia COZiR zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Akademię COZiR na stronie internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Usługa Newsletter polega na przesłaniu przez Akademię COZiR, na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Akademii COZiR. Newsletter przesyłany jest przez Akademię COZiR do wszystkich klientów, którzy dokonali subskrypcji.

4. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole “temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsleter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub zgłosić taką prośbę bezpośrednio na adres poczty elektronicznej do Akademii COZiR.

§12 Postanowienia końcowe

1. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Szkoleń w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy.

2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Szkolenia nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailowa, na adres e-mail wskazany w Formularzu.

2. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te ni mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora. 

3. Organizator ma prawo zmienić lokalizację Szkolenia najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o tym fakcie Użytkownika, na adres e-mail podany w Formularzu.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

6. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.  

7. Organizator dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Organizator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu. 

8. Wszelkie materiały reklamowe dotyczące Szkoleń mają charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie https://akademiacozir.pl/regulamin

Załącznik nr 1
Oświadczenie PDF

Shopping Cart