fbpx

Regulamin szkoleń organizowanych
przez Akademia COZiR

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkoleń jest COZiR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 18/108, 02-591 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001093383, NIP 7011194135, REGON 528057824, właściciel marek Centrum Obsługi Zwrotów i Reklamacji (w skrócie COZiR) oraz Akademia COZiR.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania. Dokładne zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Polityce prywatności.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Szkoleniach organizowanych przez COZiR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Szkolenia organizowane przez COZiR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostępne dla Konsumentów, Przedsiębiorców – Konsumentów oraz Przedsiębiorców.
 5. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów, nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie https://akademiacozir.pl/szkolenia.
 7. Szkolenia sprzedawane są za pośrednictwem strony internetowej https://akademiacozir.pl.

§2 Definicje

 1. Organizator – COZiR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 18/108, 02-591 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001093383, NIP 7011194135, REGON 528057824, właściciel marki Centrum Obsługi Zwrotów i Reklamacji (w skrócie COZiR)
 2. COZiR – Centrum Obsługi Zwrotów i Reklamacji
 3. Klient – Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument, który wykupił udział w szkoleniu
 4. Uczestnik – Klient i/lub osoba wyznaczona przez Klienta do udziału w Szkoleniu.
 5. Konsument – zgodnie z definicją zawarta w art.22(1) Kodeksu cywilnego
 6. Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu cywilnego
 7. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa
 8. Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrane Szkolenie, zamieszczony na stronie internetowej, wypełniany przez Klienta, w celu zawarcia Umowy
 9. Szkolenie – szkolenie stacjonarne, szkolenie online. szkolenie zamknięte, szkolenie otwarte, organizowane przez COZiR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 10. Szkolenie stacjonarne – zajęcia edukacyjne odbywając się w formie warsztatów lub wykładów w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych/merytorycznych uczestników, mające w nazwie słowo “szkolenie” lub “warsztaty”, któremu Organizator nadaje taką rangę/taką nazwę w ofercie lub w informacji o szkoleniu stacjonarnym
 11. Szkolenie online – rodzaj szkolenia prowadzonego za pośrednictwem internetu przy pomocy technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi
 12. Szkolenie zamknięte – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla ścisłej grupy odbiorców, reprezentujących zazwyczaj jedną firmę lub instytucję; służą one do kształcenie oraz podnoszenia kwalifikacji osób działających wewnątrz organizacji zamawiającej szkolenie
 13. Szkolenia otwarte – ogólnodostępne zajęcia edukacyjne, w których może wziąć udział każda osoba zainteresowana tematyką szkolenia
 14. Strona internetowa/ Serwis – serwis internetowy Akademii COZiR pod adresem: https://akademiacozir.pl
 15. Umowa – umowa zawarta na Szkolenie między Klientem a Organizatorem
 16. Płatność online – płatność kartą płatniczą lub płatność przelewem online
 17. Operator – operator płatności elektronicznych wybrany przez Organizatora, do obsługi płatności za szkolenia

§3 Warunki uczestnictwa

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art 66. Kodeksu cywilnego. Klient składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę i zawiera Umowę na wybrane Szkolenie, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu. Warunkiem zawarcia umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Ceny Szkoleń wskazane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w walucie polskiej (PLN). Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza przez Użytkownika.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge);
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia: 320×480.
 4. Organizator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Klient ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet). 

§4 Umowa

  1. Zawarcie Umowy na Szkolenie między Organizatorem a Użytkownikiem następuje od chwili przekazania wypełnionego Formularza przez Użytkownika do Organizatora, w jeden z niżej wskazanych sposobów:
   1. online przez stronę internetową zawierającą Formularz zapisu na szkolenie z zastrzeżeniem, że w przypadku Webinarów możliwe jest wysłanie Formularza i zawarcie Umowy tylko i wyłącznie przez Serwis;
   2. e-mailem, na adres: szkolenia@akademiacozir.pl
  2. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Zawarcie Umowy w jeden ze wskazanych wyżej sposobów jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.
  4. Umowa z Użytkownikiem na wybrane Szkolenie zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 1 dnia roboczego przed jego rozpoczęciem, z zastrzeżeniem wyczerpania się miejsc na to Szkolenie oraz z zastrzeżeniem zapisu ust. 6. Zapis niniejszego punktu nie dotyczy Umowy zawieranej na Webinar.
  5. Umowę na Webinar Użytkownik może zawrzeć najpóźniej do 23:59 dnia poprzedzającego termin Webinaru, z zastrzeżeniem zapisu ust. 6 niniejszego paragrafu.
  6. Organizator zastrzega, że w przypadku zawarcia Umowy na mniej niż 14 dni przed terminem Szkolenia, Użytkownik akceptuje zasady odstąpienia od umowy wskazane w §6 ust.7. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników-Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.  

§5 Informacje o szkoleniach online

  1. Czas trwania Szkolenia online Organizator wskazuje w ofercie na konkretne Szkolenie.
  2. Liczba uczestników jednego Szkolenia online jest ograniczona, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Szkoleniu online.
  3. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Szkolenia online. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Organizator może zablokować Uczestnikowi dostęp do Szkolenia online.
  4. Pytania zadawane podczas Szkolenia mogą być upubliczniane przez Organizatora w Serwisie, w celach edukacyjnych, na stronie internetowej Organizatora, w sposób który całkowicie uniemożliwi identyfikację Uczestników, którzy je zadali.
  5. Podczas niektórych Szkoleń online Uczestnicy mogą mieć kontakt wizualny z innymi Uczestnikami, mogą wymieniać się informacjami i prowadzić dyskusję. 
  6. Warunki techniczne Szkoleń online:
   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz wyposażone w głośniki (lub słuchawki);
   2. dostęp do poczty elektronicznej;
   3. przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Fiefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge);
   4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 320×480;
   5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.
  7. Udział w Szkoleniu możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu wynagrodzenia w sposób wskazany w §7 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
  8. Klient może dokonać zmiany Uczestników najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wskazaną datą Szkolenia online, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: szkolenia@akademiacozir.pl.
  9. Każdy Uczestnik Szkolenia ma prawo do zadawania pytań związanych z tematyką szkolenia. W przypadku Szkolenia online pytania mogą być zadawane z użyciem mikrofonu lub w formie pisemnej na czacie.
  10. Uczestnik otrzyma link do Szkolenia online na adres e-mail podany w Formularzu, na jeden dzień przed rozpoczęciem Szkolenia online. Link będzie aktywny w terminie Szkolenia online. W przypadku braku linku lub problemów z otworzeniem go, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail szkolenia@akademiacozir.pl .
  11. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Szkoleniu online w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
  12. Organizator może wprowadzić zmiany w programie Szkolenia online, zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Szkolenia z ważnych powodów, a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem na udział w Szkoleniu online. 
  13. Z chwilą zawarcia Umowy na Szkolenie online, w sposób wskazany w §4 niniejszego Regulaminu, Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Szkolenia online, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Szkolenia online oraz jakiegokolwiek innego udostępnienia osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.
  14. Organizator rejestruje podczas Szkolenia online wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępnienia. Uczestnicy rejestrując się na dane Szkolenie online wyrażają na to zgodę. Organizator na wniosek Uczestnika ma obowiązek usunąć zarejestrowane materiały. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora jeśli podczas Szkolenia online poda informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów prawa. W przypadku braku takiej informacji ze strony Uczestnika Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za wykorzystanie tych informacji w sposób wskazany w ust.15 niniejszego paragrafu.

§6 Odstąpienie od umowy

  1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy przez Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów uregulowane są w §9 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą zatem Przedsiębiorców.
  2. Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
   1. śmierć osoby bliskiej Przedsiębiorcy i/lub Uczestnika (współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu);
   2. ciężka choroba Przedsiębiorcy i/lub Uczestnika uniemożliwiająca wzięcie udziału w Szkoleniu;
   3. konieczność wywiązania się z obowiązku wobec organów władzy publicznej, o których Przedsiębiorca nie wiedział zawierając Umowę z Organizatorem (np. stawiennictwo w sądzie).

W przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie wynagrodzenie uiszczone przez Przedsiębiorcę jest mu zwracane w całości z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu.

  1. Wszystkie wskazane powyżej powody odstąpienia od umowy muszą być przez Przedsiębiorcę udokumentowane. 
  2. Odstąpienie od umowy, Przedsiębiorca powinien przesłać do Organizatora na adres e-mail: szkolenia@akademiacozir.pl lub listem poleconym na adres: COZiR Sp, z o.o., ul. Stefana Batorego 18/108, 02-591 Warszawa.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy na Szkolenie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wskazanych w ust.2 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie uiszczone tytułem Szkolenia zostanie zwrócone Przedsiębiorców, w kwocie pomniejszonej o kwotę netto kosztów administracyjno-księgowych 300 PLN. Faktura na kwotę kosztów, o których mowa w niniejszym paragrafie zostanie wystawiona dla Przedsiębiorcy i przesłana na adres siedziby lub adres e-mail podany w Formularzu.  
  4. W przypadku odstąpienia od umowy na uczestnictwo w Szkoleniu, na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia, z przyczyn innych niż wskazane w ust.2 niniejszego paragrafu, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty Organizatorowi całości wynagrodzenia za to Szkolenie.
  5. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w Szkoleniu (również brak logowania w przypadku Szkolenia online), nie są równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi całość wynagrodzenia za Szkolenie także w przypadku wskazanym w §7 ust.4.
  6. Organizator ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Przedsiębiorcą, w sposób wskazany w §4 ust. 1, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, jeśli na Szkolenie nie zapisze się wystarczająca liczba Uczestników. Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Przedsiębiorcę, na adres e-mail podany w Formularzu. 
  7. Organizator ma prawo nie zawrzeć Umowy z Przedsiębiorcą lub odstąpić od umowy zawartej, w sposób wskazany w §4 ust. 1, w każdym przypadku nieuiszczenia przez Przedsiębiorcę wynagrodzenia wobec Organizatora, wynikającego także z innych tytułów niż Szkolenie. 

§7 Wynagrodzenie

  1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu Umowy zawartej przez Klienta na uczestnictwo w Szkoleniu, płatne jest jednorazowo. Faktura na wynagrodzenie będzie wystawiona dla Klienta na dane wskazane przez niego w Formularzu przy zawieraniu Umowy.
  2. W przypadku Szkoleń zamkniętych oraz Szkoleń stacjonarnych, także tych organizowanych w formie Szkolenia online, wynagrodzenie należne Organizatorowi jest płatne:
   1. na podstawie faktury proforma, wystawionej z terminem płatności 7 dni, jednak przypadającym najpóźniej 1 dzień roboczy przed Szkoleniem zamkniętym; jeśli nie ma możliwości zachowania obu warunków terminu płatności faktury proforma, wskazanych w zdaniu poprzednim, Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia terminu płatności; po opłaceniu faktury proforma, Organizator wystawi Klientowi fakturę VAT. W przypadku Szkolenia online i braku rezygnacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nieopłacenie faktury proforma 1 dzień roboczy przed Szkoleniem online, spowoduje wystawienie dla Klienta faktury VAT.
   2. z użyciem Płatności online, za pomocą wybranego Operatora, w terminie do końca następnego dnia po zawarciu Umowy, jednak nie później niż do 23:59 dnia poprzedzającego termin Szkolenia.   
  3. Organizator ma prawo odmówić Klientowii i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części.
  4. Klient wyraża zgodę ma przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora listownie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@akademiacozir.pl . 
  5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.
  6. W celu skorzystania z usługi Płatności online niezbędne jest: 
   1. w przypadku wyboru przelewu online posiadanie przez Klienta konta bankowego z możliwością dokonywania przelewów online, w przypadku wyboru płatności kartą posiadanie przez Klienta ważnej karty debetowej lub kredytowej;
   2. podanie swoich danych oraz danych karty debetowej lub kredytowej, za pomocą której zostanie zrealizowana płatność: imienia i nazwiska oraz danych karty w postaci jej numeru; daty ważności oraz kodu, za pomocą której będzie realizowana płatność;
   3. zaakceptowanie regulaminu i polityki prywatności Operatora płatności elektronicznej;
   4. usługa płatności elektronicznej dokonywana jest w walucie polskiej (PLN);
   5. w przypadku płatności kartą debetową lub kredytową Klient może skorzystać z kart wskazanych na stronie Operatora;
   6. dane osobowe Użytkowników podczas procesu realizacji płatności elektronicznej przetwarza Operator. 

§8 Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail: szkolenia@akademiacozir.pl lub przesłać listem poleconym na adres: COZiR Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 18/108,  02- 591 Warszawa niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.  
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta w związku ze złożoną reklamacją);
   2. opis problemu będącego postawą złożenia reklamacji;
   3. oczekiwania Klienta.
  3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. 
  4. Organizator ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust.2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.  
  5. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta, oznacza to, iż uznał ją za zasadną.

§9 Postanowienia dotyczące Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów

  1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach Konsumenta, Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (“Oświadczenie”)
  2. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument, który zalogował się w celu uczestnictwa w wybranym Szkoleniu online, rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1, niniejszego paragrafu.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy po upływie terminu wskazanego w ust.1 niniejszego paragrafu:
   1. w przypadku płatności w ratach – pierwsza rata wynagrodzenia pozostaje bezzwrotna;
   2. w przypadku płatności jednorazowej – Organizator obciąży Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta zryczałtowanymi kosztami adminstracyjno-księgowymi w kwocie netto 300 PLN. Organizator wystawi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi fakturę na kwotę zryczałtowanych kosztów administracyjno-księgowych.
  4. Oświadczenie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres: COZiR Sp. z o.o., ul.  Stefana Batorego 18/108, 02-591 Warszawa  lub wysłane w formie elektronicznej na adres: szkolenia@akademiacozir.pl
  5. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu.
  6. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
  7. W przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów, Organizator rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta oznacza to uznanie żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta za uzasadnione.
  8. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  9. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ee.europa.eu/consumers/odr.

§10 Odpowiedzialność i gwarancje Organizatora

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w §3 niniejszego Regulaminu. 
  2. Organizator oświadcza, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów, do których Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Klientowi i Uczestnikowi materiałów szkoleniowych.  
  3. Organizator dokłada najwyższej staranności, aby Szkolenia prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w tematyce danego Szkolenia.
  4. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Szkolenia.
  5. Klientowi i Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Szkoleniu, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc. 
  6. W przypadku Szkoleń online Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
   1. za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym Szkoleniu online, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;
   2. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
   3. za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu;
   4.  za zdarzenia spowodowane siłą wyższą:
   5. za utracone korzyści;
   6. za przekazanie danych do rejestracji do Szkolenia online osobom trzecim;
   7. za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Szkoleń.
  7. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 §2 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Szkoleń online, w tym szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

§11 Postanowienia końcowe

  1. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Szkoleń w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy.
  2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Szkolenia nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailowa, na adres e-mail wskazany w Formularzu.
  3. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora. 
  4. Organizator ma prawo zmienić lokalizację Szkolenia najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o tym fakcie Klienta, na adres e-mail podany w Formularzu.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
  6. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.  
  7. Organizator dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Organizator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu. 
  8. Wszelkie materiały reklamowe dotyczące Szkoleń mają charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
  9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
  11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  03.04.2024 r.

Regulamin szkoleń obowiązujący dla umów zawartych przed 15.01.2024 r. – do pobrania.

Regulamin szkoleń obowiązujący dla umów zawartych między 15.01.2024 r. a 02.04.2024 r. – do pobrania.

Shopping Cart