fbpx

W dniu 3 kwietnia 2024 roku marki Akademia COZiR oraz COZiR stały się własnością spółki COZiR Sp. z o.o. Niniejsza zmiana nie ma wpływu na zamówienia zrealizowane przez EMINIA Sp. z o.o.
Stosowne zmiany zostały naniesione w Regulaminach oraz Polityce prywatności.

Regulamin od 03.04.2024 r.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego https://akademiacozir.pl w szczególności:

1.1 definiuje określenia używanie w serwisie internetowym https://akademiacozir.pl

1.2 określa zasady zawierania Umów Sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji

1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy

1.4 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym określa wyjątki

1.5 określa wymagania techniczne

1.6 informuje o Polityce prywatności

1.7 Informuje o majątkowych prawach autorskich

1.8 wskazuje pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów.

 1. Serwis internetowy działający w domenie https://akademiacozir.pl prowadzony jest przez COZiR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 18/108, 02-591 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001093383, NIP 7011194135, REGON 528057824; email: kontakt@akademiacozir.pl; telefon kontaktowy 501 235 305.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Sprzedawca jest czynnym Płatnikiem VAT.
 4. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 6. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 8. Serwis nie udostępnia możliwości rejestracji konta.
 9. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprze zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 10. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów ( np. regulamin szkoleń) oraz ogólnych warunków świadczenia usług przez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego regulaminu.
 11. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 12. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów plasowania Produktów na stronach Serwisu.

§ 2 Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia

Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

Produkt – wszystkie produkty dostępnie w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu

Serwis internetowy – Serwis Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: https://akademiacozir.pl

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://akademiacozir.pl/sklep za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług

Sprzedawca, Usługodawca – COZiR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 18/108, 02-591 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001093383, NIP 7011194135, REGON 528057824, właściciel Akademia COZiR oraz Centrum Obsługi Zwrotów i Reklamacji (w skrócie COZiR)

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta , składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą

Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym prawa osób, których dane dotyczą

Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca na prawach konsumenta

Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego

Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu cywilnego

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa

Blog– usługa elektroniczna dostępna w Serwisie internetowym dla jego Usługobiorców

Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu

Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu internetowego https://akademiacozir.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia

Nielegalne treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa

Moderacja treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy

Użytkownik – „odbiorca usługi” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która korzysta z usługi pośredniej, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępnienia jej

Usługa pośrednia –  oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego: (I) usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej; (II) usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców; (III) usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie

 

§ 3 Usługi elektroniczne

 1. W Serwisie internetowym dostępne są następujące nieodpłatne Usługi elektroniczne:

1.1 Blog

1.2 Formularz zamówienia

1.3 Formularz kontaktowy

1.4 Newsletter

 1. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stronę internetową.
 2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 3. Usługa Formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.
 4. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@akademiacozir.pl. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Usługobiorcy.
 5. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 6. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 4 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie internetowej https://akademiacozir.pl.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie prze Klienta następujących czynności:

3.1 wybranie Produktu

3.2 dodanie Produktu do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”

3.2.1 w Koszyku, Klient może zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu

3.2.2 w Koszyku, Klient może całkowicie usunąć wybrane Produkty z koszyka, poprzez kliknięcie „x” znajdującego się w tabeli koszyka

3.2.3 dla odświeżenia zawartości koszyka należy kliknąć przycisk „Zaktualizuj” 

3.3 wypełnienie formularza zamówienia, danymi w nim wskazanymi

3.3.1 dane oznaczone (*) są obowiązkowe

3.4 określenie formy płatności w ramach udostępnionych przez Sklep

3.5 zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja regulaminu Sklepu

3.6 potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności

3.7 akceptacja utraty prawa złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

3.8 potwierdzenie woli zawarcia umowy, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”

3.9 wybór formy płatności w ramach udostępnionych przez Przelewy24

3.10 zapoznanie się z Regulaminem Przelewy24 lub PayU i jego akceptacja

3.11 Potwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 1. Do czasu potwierdzenia Zamówienia, tj. kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”, zamówienie może być anulowane.
 2. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem umowy sprzedaży . Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.
 4. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 5 Termin realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia w ramach Produktu „dedykowanego” wynosi do 3 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu, w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo Termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Do Produktu – Szkolenia zastosowanie mają zapisy określone w Regulaminie szkoleń
 3. Do Produktu – Kursy online – przy płatności online dostęp do wykupionego kursu jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. Klient otrzymuje e-mail z danymi rejestracji konta na Platformie kursowej. Dostęp do Kursu online na Platformie jest nieaktywny do momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego.
 4. Powyższe terminy nie dotyczą Kursów online zakupionych w systemie przedsprzedaży lub uruchamianych okresowo. W takiej sytuacji o terminie udostępnienia Kursu online, Klient jest informowany w opisie Produktu.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca dostarcza Produkt w formie przesyłki elektronicznej, tj. przesyła Produkt Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w tracie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej lub udostępnienia link elektroniczny do pobrania Produktu.
 2. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.
 3. Termin dostawy jest uzależniony od terminu realizacji Zamówienia z §5 niniejszego Regulaminu.

§ 7 Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia płatność przez Przelewy24 w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą. Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności Przelewy24 (obsługiwany przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowa 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 2. Sprzedawca udostępnia płatność PayU w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.  Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności PayU (obsługiwany przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych).
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24 lub PayU, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
 4. Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§ 8 Reklamacje

 1. Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie do następujących Produktów:

1.1 Kursy online oraz

1.2 Regulaminy.

 1. Do Produktu – Szkolenia mają zastosowanie zapisy w Regulaminie szkoleń
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 4. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację5:

5.1 – imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

5.2 – adres do korespondencji, adres e-mail

5.3 – przedmiot reklamacji (rodzaj i datę wystąpienia niezgodności z umową)

5.4 – określenie żądania związanego z reklamacją

5.5 – potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy

6. Reklamacje dotyczące Kursów online lub Regulaminów należy kierować na adres e-mail: kontakt@akademiacozir.pl lub przesłać listem poleconym na adres: COZiR Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 18/108, 02-591 Warszawa.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do  reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, wysyłając odpowiedź na wskazany adres (w tym adres e-mail).
8 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta – Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
9.Reklamacje Usług Elektronicznych:

9.1 Reklamacje związanie ze świadczeniem Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@akademiacozir.pl.

9.2 W treści składanej reklamacji, należy podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

9.3 Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Usługobiorcę, wysyłając odpowiedź na wskazany adres (w tym adres e-mail).

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta:

1.1 Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

1.2 Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały określone w §10 Wyjątki od odstąpienia od umowy

1.3 Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Konsumenta w posiadanie Produktu

1.4 Do zachowania powyższego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres e-mail Sprzedawcy (kontakt@akademiacozir.pl) lub na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (Poczta Polska lub Kurier) dla zachowania terminu 14 dni na odstąpienie liczy się data nadania przesyłki. Sprzedawca potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

1.5 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na Formularzu odstąpienia od umowy, udostępnionym przez Sprzedawcę na końcu niniejszego Regulaminu.

1.6 W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

2. Odstąpienie od Umowy przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta:

2.1 Do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zastosowanie mają zapisy §9 ust. 1 pkt 1.1.-1.6.

3. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców:

3.1 Sprzedawca ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem – Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi – Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta – Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.2 Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży jest ograniczona do wysokości zapłaconej lub należnej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy.

4. Zapisy niniejszego paragrafu nie dotyczą Produktu – Szkolenia. Zasady odstąpienia od umowy o przeprowadzenie Szkolenia określone zostały w Regulaminie szkoleń

§ 10 Wyjątki od odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

1.1 w przypadku zamówienia Produktu Konsument zaloguje się do Platformy kursowej przed upływem 14 dniowego terminu uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r.

1.2 o świadczenie usługi, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r.

2. Zapisy niniejszego paragrafu nie dotyczą Produktu – Szkolenia. Zasady odstąpienia od umowy o przeprowadzenie Szkolenia określone zostały w Regulaminie szkoleń

§ 11 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

1.1 Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości pocztowych od Sprzedawcy

1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)

1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript

1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów.

§ 12 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności

§ 13 Autorskie prawa majątkowe

 1. Utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r., są:

1.1 Produkty i usługi świadczone przez Sprzedawcę

1.2 Zdjęcia, nazwy, znaki towarowe Sklepu internetowego oraz Produktów

1.3 Wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, treści i podlegają ochronie w niej przewidzianej.

 1. Wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony internetowej https://akademiacozir.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/Produktu. Klient w ramach Umowy sprzedaży upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 3 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta. 
 4. Zabrania się w odniesieniu do Produktu:

5.1 kopiowania, powielania na potrzeby inne niż własny użytek

5.2 ingerowania w treść i zawartość Kursu online

5.3 udostępniania, najmowania i użyczania Kursu online zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej

5.4 zwielokrotniania, rozpowszechniania Kursu online zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.

§ 14 Opinie

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom pozostawianie opinii dotyczących jakości obsługi oraz jakości oferowanych Produktów bezpośrednio na stronie Sklepu internetowego.
 2. Wystawiane recenzje podlegają weryfikacji i akceptacji obsługi Sklepu internetowego. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wątpliwości czy autorem opinii jest jego Klient lub czy opinia dotyczy Produktu z oferty Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z autorem w celu wyjaśnienia sytuacji.  
 3. Sprzedawca nie modyfikuje treści wystawionej recenzji. Sprzedawca nie jest zobowiązany do publikowania opinii na stronach Sklepu.
 4. Do wystawienia opinii uprawnieni są Klienci, którzy zawarli ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży o opiniowany Produkt lub Usługę.
 5. Opinia może być wyrażona: słownie, graficznie (o ile taka forma jest udostępniona przez Sprzedawcę) i/lub poprzez umieszczenie zdjęć Produktu (o ile taka forma jest udostępniona przez Sprzedawcę).
 6. Klient publikując opinię udziela nieodpłatnie Sprzedawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Klienta w Serwisie treści na następującym polu eksploatacji: rozpowszechnianie opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. W ramach licencji, o której mowa w punkcie 6 niniejszego paragrafu,  autor wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, wykorzystywania utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Serwisu Sprzedawcy w sieci Internet.
 8. Klient wystawiając opinię oświadcza, iż nie narusza ona praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości oświadczenia Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
 9. W przypadku umieszczenia w opinii Treści nielegalnych, naruszających niniejszy Regulamin, zastosowanie będą miały postanowienia §15 niniejszego Regulaminu.
§ 15 Treści umieszczane przez Usługobiorców
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu spełniają obowiązki wynikające z Aktu o usługach cyfrowych (DSA).
 2. Zgodnie z art. 11 i 12 DSA Usługodawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy kontakt@akademiacozir.pl do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją Europejską, Europejską Rada Usług Cyfrowych i Użytkownikami. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim.
 3. W ramach prowadzonego Serwisu Usługodawca umożliwia Usługobiorcom zamieszczanie treści będących opiniami/ recenzjami dotyczącymi jakości oferowanych Produktów lub Usług.  Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści jakie umieszcza w Serwisie. Usługodawca nie jest dostawcą treści.
 4. Treści, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu są powszechnie dostępne dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis, tj. publicznie rozpowszechniane.
 5. Zabronione jest umieszczanie Treści nielegalnych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności:treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym; treści naruszających dobra osobiste osób trzecich; treści naruszających prawa autorskie i prawa pokrewne; treści wulgarnych lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe; treści stanowiących groźbę skierowaną do osób trzecich; treści naruszających dobre obyczaje, przepisy prawa, normy społeczne lub obyczajowe; adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych; treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe osób trzecich; treści nawołujących do przemocy i/lub innych niebezpiecznych zachowań; treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji; treści obscenicznych i pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Usługobiorców treści pod warunkiem otrzymania wcześniej zgłoszenia treści nielegalnych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i braku podjęcia działań, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 7. Usługodawca od chwili uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości o nielegalnych działaniach lub nielegalnych treściach, niezwłocznie podejmuje działania w celu usunięcia tych treści lub uniemożliwia dostęp do nich. Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu przeprowadzane jest z poszanowaniem praw podstawowych Usługobiorców, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji. Działania podjęte przez Usługodawcę będą polegać na: usunięciu, ograniczeniu widoczności nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treści, uniemożliwieniu dostępu do nich lub pozostawieniu ich w Serwisie.
 8. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość zgłoszenia treści nielegalnych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy kontakt@akademiacozir.pl. Zgłoszenie w miarę możliwości powinno zawierać dane umożliwiające Usługodawcy dokonanie weryfikacji zgłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub niezgodną z niniejszym Regulaminem, dane kontaktowe. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Usługodawca powiadamia Użytkownika w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku podania danych kontaktowych Użytkownika dokonującego zgłoszenia, Usługodawca nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem w celu powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia.
 9. Od decyzji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu przysługuje Usługobiorcom i Użytkownikom odwołanie. Odwołanie wraz z uzasadnieniem może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@akademiacozir.pl w terminie 14 dni od odebrania decyzji Usługodawcy. Decyzję z uzasadnieniem  w sprawie odwołania Usługodawca przekazuje zainteresowanym stronom w terminie 14 dni od  doręczenia odwołania.
 10. W przypadku gdy gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania lub organy sądowe i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§ 16 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:

1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1.2 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.

 1. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:

2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@akademiacozir.pl

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:

2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)

2.3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.0.827 ze zm.)

 1. Sprzedawca ma prawo wykorzystywać informacje o powzięciu współpracy z Klientem do własnych działań promocyjnych. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego wykorzystania informacji o współpracy. Sprzedawca jest zobowiązany taki sprzeciw uwzględnić. Powyższe zapisy nie mają zastosowania w przypadku Klienta – Konsumenta.
 2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym akademiacozir.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego akademiacozir.pl użyte są w celach informacyjnych.
 3. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu internetowego akademiacozir.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi  życie z dniem 03.04.2024 r.

Załącznik nr 1
Oświadczenie PDF

Shopping Cart